Bendrosios žinios

Bendrosios žinios

Details

Mokyklos adresas: Tunelio g. 41, LT-51418, Kaunas

Mokyklos telefonai: (8-37) 351 099
                                   (8-37) 451 431

Faksas: (8-37) 351 099

El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

Kaip mus rasti: Žemėlapis

Įstaigos kodas: 290983050

Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė

Mokomoji kalba: Lietuvių kalba

Įstaigos teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokykla teikia bendrąjį pagrindinį išsilavinimą

Vizija ir misija

Details

Mokyklos vizija

Atvira, demokratiška, saugi, etnokultūrinį paveldą, tautos ir mokyklos tradicijas sauganti ir puoselėjanti, kokybiškas edukacines paslaugas teikianti įstaiga.

 

Mokyklos misija

Teikti kokybišką individualizuotą pradinį ir individualizuotą pagrindinį ugdymą asmeniui  (6-21 m.), atsižvelgiant į jo galimybes ir poreikius.

 

Vertybės ir filosofija

Kiekvienas mažas, jaunas ir suaugęs siekia, ieško ir randa.

 

Istorija

Details

 

Kauno Jono Laužiko specialioji mokykla – pirmoji Lietuvoje specialioji (pagalbinė) mokykla, įsteigta 1931 m. lapkričio 1 d. Kauno miesto savivaldybės, pažangių pedagogų ir mokyklų gydytojų rūpesčiu moksleiviams, turintiems intelekto negalių.

1961 m. mokykla įsikuria naujame pastate Tunelio g. 41, Kaune.

Tai bendrojo lavinimo mokykla. Moksleiviai mokosi 1-10 specialiosiose klasėse. 1-13 lavinamosiose klasėse jie lavinami nuo 6 iki 21-erių metų.

Mokykla – biudžetinė įstaiga išlaikoma valstybės. Ji pavaldi Kauno miesto savivaldybei.

Pagal gydytojų rekomendacijas moksleiviai lanko koreguojamosios kūno kultūros arba specialiosios medicininės grupės pratybas.

Visiems lavinamųjų klasių moksleiviams rengiamos gydomosios gimnastikos pamokos.

Visi moksleiviai yra specialiosios olimpiados dalyviai.

Individualios ir grupinės logopedinės pratybos rengiamos visų  klasių moksleiviams.

Mokyklos auklėtinių sveikata rūpinasi gydytojos – psichiatrė ir pediatrė – bei bendrosios praktikos slaugytoja.

Teikiamos psichologo, socialinio pedagogo paslaugos, yra biblioteka, bendrabutis.

 

Ugdymo(si) aplinka

Details

Kauno Jono Laužiko mokyklos ugdymo turinį reglamentuoja specialiosios mokyklos ugdymo programos. Pagal bendrojo lavinimo mokyklų 2011-2013 mokslo metų ugdymo planus parengti mokyklos mokomųjų dalykų bei papildomojo ugdymo planai. Šis planas aprobuotas mokyklos taryboje ir patvirtintas mokyklos direktorės (Pagrindas – mokyklos direktorės 2012-08-29 d. įsakymas Nr.V-93).

Į Kauno Jono Laužiko mokyklą priimami mokiniai turintys specialiųjų ugdymosi poreikių nukreipti pedagoginės psichologinės tarnybos. Mokiniai priimami nuo 7 metų turintys intelekto sutrikimą.

Mokyklos ugdymo planai parengti pagal individualizuotą pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo individualizuotą ugdymo programą ir socialinių įgūdžių ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo programas. Mokyklos ugdymo plane numatytos sąlygos mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, lavintis ir mokytis pagal gebėjimus ir galias, teikiamos pagalbos ir paslaugos, kurios padėtų didinti ugdymosi veiksmingumą, padėtų įveikti ugdymosi sunkumus ir plėtotų mokinių gebėjimus.

Vadovaujantis mokyklos strateginiu planu keliami tikslai ir uždaviniai ugdymo programoms įgyvendinti.

1. Saugi mokykla, saugus vaikas.

2. Lietuvių tautinių tradicijų ugdymas.

3. Ugdymo orientacija į vaiko prigimtį, jo poreikius kūrybines galias ir gebėjimus.

4. Teikiamų paslaugų garantavimas.

5. Prevencinis darbas, įvairių darbo būdų paieška su padidėjusios rizikos vaikais.

Mokyklos teikiamos psichologo, gydytojo psichiatro, gydytojo pediatro, bendrosios praktikos slaugytojos, socialinio pedagogo, logopedo paslaugos. Visiems lavinamųjų klasių mokiniams teikiamos gydomosios kūno kultūros paslaugos.

Mokiniams sergantiems cerebraliniu paralyžiumi arba turintiems vidutinių ir didelių judesio ir padėties sutrikimų skiriamos individualios koreguojamosios kūno kultūros pamokos.

5-10 specialiųjų klasių mokiniai (turintys nežymų intelekto sutrikimą) vieną dieną per savaitę mokosi technologijų. Berniukai mokomi medžio darbų, mergaitės – tekstilės darbų.

7-10 lavinamųjų klasių mokiniai, turintys vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą mokomi keramikos ir namų ūkio darbų.

Visų klasių mokiniams skiriama nuo 2 iki 3 pamokų neformaliam ugdymui.

Lavinamųjų klasių mokiniai, baigę specialiąją pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, tęsia lavinimą dar 3 metus pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą.

Visi mokiniai, baigę mūsų mokyklą, turi galimybę tęsti ugdymą profesinėse mokyklose, kuriose yra suformuotos grupės pagal specialiojo ugdymo programas.

Mokiniai turintys didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių, pagal Gydytojų komisijos nukreipimus gali būti mokomi namuose 8 pamokas per savaitę.

Pamokų pradžia – 8 val.

Pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min.

Kitose klasėse pamokos trukmė – 40 min.

Pertraukos – 15 min., 20 min., 30 min.

Klasėse mokosi nuo 4 iki 12 mokinių.

Baigusiems mokyklą išduodami pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai, kodas 2701.

   

Šiandien  

Penktadienis, 23 Vasaris 2018
04:16:23
   

Nuorodos  

   

Vaikų linija  

Vaiku linija

   
   

Pamokų laikas  

pamokulaikas.png
   

Mus aplankė  

110739
ŠiandienŠiandien16
VakarVakar98
Šią savaitęŠią savaitę302
Šį mėnesįŠį mėnesį2007
Iš visoIš viso110739