Bendrosios žinios

Mokyklos himnas

Details

Klausytis himno:

 

Mokyklos himno žodžiai

1.

Man mokykla tikrai namai antrieji,

Kas rytą aš į ją smagiai skubu.

Ji, kaip ir mano artimieji,

Suprasti moko, kas gyvenime svarbu.

 

Priedainis

Aš ypatingas, bet draugiškas ir linksmas.

Aš, kaip ir tu, esu žmogus.

Girdi, aš noriu būt laimingas,

Pažint pasaulį ir turėt gerus draugus.

 

2.

Man mokykla - gyvenimo varteliai.

Kas rytą aš į ją smagiai skubu.

Mes rasim savo laimės kelią,

Nes tai labai gyvenime svarbu.

 

Priedainis

Aš ypatingas, bet draugiškas ir linksmas.

Aš, kaip ir tu, esu žmogus.

Girdi, aš noriu būt laimingas,

Pažint pasaulį ir turėt gerus draugus.

Mokyklos dokumentai

Details

2018 m. vadovo veiklos ataskaita

2019 m. veiklos planas

Tėvų komitetas

2019–2021 m. strateginis planas

2018-2019 m.m. pradinio, pagrindinio individualizuotų ir socialinių įgūdžių ugdymo programų planai

2018-2019 m. m. pradinių ir lavinamųjų klasių pamokų tvarkaraštis

2018-2019 m. m. neformalaus švietimo tvarkaraštis

Įsakymas dėl darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo


Dėl privalomųjų neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios viešosios informacijos filtravimo priemonių naudojimo


Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Dėl mokyklos pavadinimo pakeitimo


2017-2018 m. m. pradinio, pagrindinio individualizuotų ir socialinių įgūdžių ugdymo programų planai

1 priedas Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, fiksavimo ir informavimo tvarkos aprašas

2 priedas. 1-2 klasių pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašas

3 priedas. Pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašas

4 priedas. Komunikacinė veikla

 5 priedas. Meninė veikla

6 priedas. 5-10 klasių bei socialinių įgūdžių ugdymo klasių kultūrinės, meninės, sportinės, pažintinės, socialinės bei prevencinių dienų, sąrašas

7 priedas Pradinių klasių kultūrinės, meninės, sportinės, pažintinės, socialinės bei prevencinių  dienų, sąrašas

2017/18 m. m. mokinių kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, pažintinės,  praktinės, socialinės, prevencinės veiklos programa

2017-2018 m. m. neformalaus švietimo tvarkaraštis


Kauno Jono Laužiko mokyklos 2016-2018 m. strateginis planas

Kauno Jono Laužiko mokyklos 2017 m. veiklos planas

Kauno Jono Laužiko mokyklos veiklos tobulinimo planas

Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos strateginis planas

Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos nuostatai

Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos vidaus tvarkos taisyklės

Darbo tvarkos skyrimo ir tvirtinimo tvarka

Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos dokumentų valdymo tvarkos aprašas

Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos darbuotojų etikos kodeksas

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Darbo su linkusiais praleidinėti pamokas ar vengiančiais lankyti mokyklą moksleiviais tvarkos aprašas

Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašas

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas

Pašalinių asmenų lankymosi Kauno Jono Laužiko specialiojoje mokykloje tvarka

Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaitos organizavimo tvarkos aprašas


2016-2017 m. m. pradinio, pagrindinio individualizuotų ir socialinių įgūdžių ugdymo programų ugdymo planai

2016-2017 m. m. mokinių pažintinės veiklos, finansuojamos mokinio krepšelio lėšomis, programa

2016-2017 m. m. mokinių kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, pažintinės, praktinės, socialinės, prevencinės veiklos programa

1 priedas. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, fiksavimo ir informavimo tvarkos aprašas

2 priedas. Komunikacinė veikla

3 priedas. Pažintinė veikla

4 priedas. Meninė veikla

5 priedas. Fizinė veikla


Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos teikimo Kauno Jono Laužiko  specialioje mokykloje tvarkos aprašas

2018METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Mokyklos renovacija

Details

 

   Kauno 1-osios specialiosios mokyklos šilumos ūkio renovacija ir pastatų rekonstrukcija

   Pateikta projekto „Kauno 1-osios specialiosios mokyklos šilumos ūkio renovacijos ir pastatų rekonstrukcijos“,  paraiška buvo sėkmingai įvertinta visuose vertinimo ir atrankos etapuose ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (LR ūkio ministro 2008 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 4-590) priėmė sprendimą suteikti paramą šioje projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti .

2009 01 30 buvo pasirašyta projekto „Kauno 1-osios specialiosios mokyklos šilumos ūkio renovacijos ir pastatų rekonstrukcijos“, projekto kodas Nr.VP3-3.4-ŪM-05-V-01-017,finansavimo ir administravimo sutartis. Projektui skirta ES struktūrinių fondų parama.

 Projekto veiklų įgyvendinimas:

 1. Šildymo sistemos renovacija

2. Lauko durų keitimas naujomis

3. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas

4. Stogo rekonstrukcija

5. Grindų apšiltinimas

Pažymėjimą apie mokyklai skirtą finansavimą įteikė VŠĮ LVPA direktorius Saulius Jakštas.

2008 01 30 paramos pazymejimo iteikimas kauno 1sim atstovui

Projektą administruoja Kauno 1-osios specialiosios mokyklos darbuotojai:

Projekto vadovas – Salomėja Ratkevičienė, direktorė, atsakinga už einamąją projekto priežiūrą;

Projekto vyr. buhalteris – Marijona Laurinavičienė, vyr. buhalterė, atsakinga už projekto buhalterinės apskaitos tvarkymą;

Projekto priežiūra – Juozas Jurgaitis, direktorės pavaduotojas ūkio reikalams, atsakingas už atliekamų darbų savalaikiškumą, viešųjų pirkimų priežiūrą.

 

    2009.03.02 Skelbiamas Kauno 1-osios specialiosios mokyklos šilumos ūkio renovacijos ir pastatų rekonstravimo darbų derybų konkursas.

sanglauda

                                                       

      2009.09.21 Su UAB "Rofolis" pasirašyta sutartis dėl Kauno 1-osios specialiosios mokyklos šilumos ūkio renovacijos ir pastatų rekonstravimo darbų. Darbų apimtys: renovuoti šildymo sistemą – 1 vnt., pakeisti 44,69 m² lauko durų, apšiltinti 2370 m² išorinių lauko sienų, rekonstruoti 1648 m² stogo, apšiltinti 1624 m² grindų.

sienu renovacijastogas

    Pakeistos durys, apšiltintos lauko sienos , rekonstruotas stogas, apšiltintos grindys.

 

Kauno 1-osios specialiosios mokyklos šilumos ūkio renovacija ir pastatų rekonstrukcija

Projekto numeris: VP3-3.4-ŪM-05-V-01-017

Projekto pavadinimas:

Kauno 1-osios specialiosios mokyklos šilumos ūkio renovacija ir pastatų rekonstrukcija

Projekto vykdytojas: Kauno 1-oji specialioji mokykla, Tunelio g. 41, 50140 Kaunas

Projekto įgyvendinimo laikas: 2009 m. rugsėjo mėn. – 2010 m. gegužės mėn.

Projektui skirta ES struktūrinių fondų parama.

IŠ ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto vertė: 2.209.372,00 Lt


 

stendas perdarytas

Projekto ištakos:

    Kauno 1-osios specialiosios mokyklos pastatas, statytas 1961 m., yra trijų aukštų, bet pastato būklė iki projekto pradžios buvo ypač prasta. Didžioji išorinių sienų dalis buvo sumūryta iš plytų, buvo prasidėjęs sienų irimas. Apdailinis sienų mūras vietomis buvo ištrupėjęs, išplautas, buvo atsivėrę vertikalūs plyšiai. Siekiant sumažinti šilumos nuostolius per išorines aitvaras , buvo tikslinga šiltinti fasadus iš išorės, pakeisti pastato duris ir grindis. Buvo būtina ir stogo renovacija, įrengiant papildomą šiluminės izoliacijos sluoksnį, šilumos sistemos atnaujinimas.

Projekto tikslas:

    Pagrindinis projekto tikslas – siekiant sumažinti energijos suvartojimą, padidinti energijos vartojimo efektyvumą Kauno 1-osios specialiosios mokykloje, įdiegiant energiją taupančias priemones.

Projekto uždaviniai:

    Atlikti pastato išorinių atitvarų ir susijusios infrastruktūros šiluminį izoliavimą, atnaujinimą ir modernizavimą, atliekant šildymo sistemos rekonstrukciją, stogo keitimą su apšiltinimu, durų keitimą, fasado šiltinimą.

    Užtikrinti atitikimą nustatytoms higienos normoms.

    Pagerinti mokymosi ir darbo sąlygas Kauno 1-osios specialiosios mokyklos mokiniams ir darbuotojams.

Projekto veikla:

    1.Energijos taupymo priemonių diegimas:

grindų keitimas ir apšiltinimas,

išorinių durų keitimas.

fasado apšiltinimas,

stogo renovacija ir apšiltinimas,

šildymo sistemos rekonstrukcija,


 

2.Pasiekti rezultatai:

    Kauno 1-osios specialiosios mokyklos šilumos ūkio renovacijos ir pastatų rekonstrukcijos metu modernizuota šildymo sistema, rekonstruotas ir apšiltintas stogas (1648,00 m²), pakeistos mokyklos išorinės durys (44,69 m²), pakeistos ir apšiltintos grindys (1624,00 m²), apšiltintas bei nudažytas fasadas (2370 m²), kuris dera prie Tunelio gatvėje įsikūrusių pastatų kompleksų.

Struktūrinės paramos svarba projektui:

    Mokyklos kapitalinio remonto projektui skirta ES parama – 1.405.284,12 litų – ženkliai prisidėjo prie sėkmingo projekto įgyvendinimo. Be jos nebūtų atlikta kompleksinė visos mokyklos renovacija.

Kodėl šis projektas sėkmingas:

    Atlikus šilumos ūkio renovacijos ir pastatų rekonstrukcijos darbus, pagerintos ne tik mokymosi ir darbo sąlygos Kauno 1-osios specialiosios mokyklos mokiniams bei darbuotojams, bet ir per šildymo sezoną suvartota mažiau šilumos energijos, bei sutaupyta išlaidų už šilumos energiją. Sutaupytas lėšas mokyklos administracija galės panaudoti mokyklos modernizacijai, materialinės bazės gerinimui.

    Kauno 1-osios specialiosios mokyklos administracija džiaugiasi, kad įgyvendinus projektą, gyvenama taupiau ir šilčiau. Mokykla tapo šviesesnė, šiltesnė ir jaukesnė.

nuotrauka ikellt 3sstendas logo
 

Asmuo kontaktams: Juozas Jurgaitis

tel. +370 687 27747

al.paštas : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> j.jurgaitis@yahoo.com

   

Šiandien  

Antradienis, 19 Kovas 2019
16:53:11
   

Nuorodos  

   

Vaikų linija  

Vaiku linija

   
   

Pamokų laikas  

pamokulaikas2018.png
   

Mus aplankė  

140965
ŠiandienŠiandien83
VakarVakar103
Šią savaitęŠią savaitę186
Šį mėnesįŠį mėnesį1907
Iš visoIš viso140965